ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ www.joylada.com หรือแอปพลิเคชัน Joylada (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน” หรือ “จอยลดา”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการ

ที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี ยู” หรือ “ทีมงาน”) หมายถึง ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และผู้ใช้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้ หรือเงื่อนไขการรับรายได้จากกิฟต์ หรือกฎการลงเนื้อหา หรือกฎการใช้งานจอยไลฟ์ เป็นต้น

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจอยลดาเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการเขียน (“นักเขียน”) และ

ผู้ที่รักในการอ่าน (“ผู้อ่าน”) รวมไปถึงการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการพูด (“ผู้บรรยาย”) และผู้ที่รักในการฟัง (“ผู้ฟัง”) โดยนักเขียนสามารถอัปโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่งานเขียน (“นิยาย”) ทุกประเภท และผู้บรรยายสามารถอัปโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ผลงานซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไฟล์เสียง สัญญาณวิทยุ (“ผลงานเสียง”) ในขณะที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่ผู้ใช้สนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างนักเขียนและผู้อ่าน และผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับชมหรือรับฟังผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่ท่านสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้บรรยายและผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้บรรยาย ผู้ฟัง และนักเขียน)

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อผู้ใช้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของบริษัทฯ” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) หมายถึง ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ เงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้ หรือเงื่อนไขการรับรายได้จากกิฟต์ หรือกฎการลงเนื้อหา หรือกฎการใช้งานจอยไลฟ์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

2. การสร้างบัญชีของท่าน

การใช้บริการผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และ

ตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อ

ความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือ

เพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้ได้ทันที ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของผู้ใช้ หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ใช้ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่รับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของผู้ใช้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้ จากการที่ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัทฯ

2.1 บทลงโทษจากการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้บริการของบัญชีของท่าน มีดังนี้

2.1.1 นิยาย

(1) ระงับการเผยแพร่นิยายชั่วคราว คือ การไม่สามารถเข้าถึงนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้ชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้จะมีการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

(2) ระงับการเผยแพร่นิยายถาวร คือ การไม่สามารถเข้าถึงนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้อีกต่อไป โดยนักเขียนจะไม่สามารถแก้ไขนิยายได้ และบัญชีผู้ใช้ของนักเขียนจะถูกระงับการใช้งานถาวรในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่ถูกระงับการเผยแพร่นิยายถาวร

2.1.2 ภาพประกอบ

ระงับการเผยแพร่ภาพประกอบ คือ ภาพประกอบที่ละเมิดเงื่อนไขจะถูกทดแทนด้วยภาพเตือนจากทีมงาน

2.1.3 บัญชีผู้ใช้

(1) การระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว คือ เจ้าของบัญชีจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีนั้นได้ชั่วคราวตามระยะเวลาที่ทีมงานกำหนด

(2) การระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร คือ เจ้าของบัญชีจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีนั้นได้อีกต่อไป และจะระงับการโอนรายได้ของบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้นั้นมีนิยายเรื่องอื่นใดที่กำหนดเหรียญไว้ และไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้บริการ นิยายเรื่องนั้น ๆ จะถูกปิดการขายเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เคยปลดเหรียญแล้วสามารถเข้าอ่านได้เฉพาะตอนฟรี และตอนที่เคยปลดเหรียญแล้ว แต่ไม่สามารถปลดเหรียญเพิ่มได้

2.1.4 ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับบัญชีผู้ใช้ และระงับการเผยแพร่ผลงานหากผู้ใช้มีพฤติกรรมหรือการกระทำเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) มีพฤติกรรมก่อกวน ดูหมิ่น ผู้ใช้งานท่านอื่น ผ่านการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นที่หน้านิยาย หรือหน้าแฟนบอร์ด หรือหน้าอื่นใดบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย

บทลงโทษ :

- ระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน

- หากเป็นกรณีที่ทีมงานพิจารณาว่าร้ายแรง หรือกระทำผิดซ้ำครบ 3 ครั้ง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้ถาวรทันที ดุลพินิจของทีมงานถือเป็นที่สุด

(2) การกระทำโดยทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนสถิติ

(ก) กระทำการใด ๆ โดยทุจริต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อทำให้สถิติหรือระบบการแสดงผลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีความผิดปกติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำซ้ำด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อเพิ่มยอดอ่าน ปั๊มยอดอ่าน)

(ข) มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด ช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามข้อ (2)(ก) ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

(ค) ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายตามข้อ (2)(ก) หรือข้อ (2)(ข)

(ง) โดยดุลพินิจของทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า บัญชีผู้ใช้นั้นได้รับผลประโยชน์อันเป็นสาระสำคัญจากการกระทำตามข้อ (2)(ก) หรือ ตามข้อ (2)(ข) ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับผลประโยชน์นั้นอาจเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อ (2)(ก) หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อ (2)(ข) (แล้วแต่กรณี)

บทลงโทษ :

- ระงับการเผยแพร่นิยายถาวร ดุลพินิจของทีมงานถือเป็นที่สุด

- ระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร ดุลพินิจของทีมงานถือเป็นที่สุด

- ระงับการโอนรายได้จากเรื่องที่มีการทำผิด ซึ่งรายได้ในส่วนนี้จะถูกโอนเข้ากองเงินโบนัสยอดจอยเพื่อเฉลี่ยเป็นโบนัสให้แก่นักเขียนทุกท่านในแอปพลิเคชัน (Pool Joy) ดุลพินิจของทีมงานถือเป็นที่สุด

(3) มีการลอกนิยาย ผลงานเสียง รูปภาพ หรือผลงานของผู้อื่น และตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีโดยผู้เสียหายหรือพนักงานสอบสวน

บทลงโทษ :

- ระงับบัญชีผู้ใช้จนกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้กระทำผิด

- หากมีการยอมรับในการกระทำผิด หรือมีหลักฐานยืนยันความผิดจริงเป็นเอกสารจากเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะถูกระงับการเผยแพร่นิยาย และบัญชีผู้ใช้ถาวร

- เมื่อถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวรจะมีการระงับการโอนรายได้จากนิยายเรื่องที่มีการทำผิด ซึ่งรายได้ในส่วนนี้จะถูกโอนเข้ากองเงินโบนัสยอดจอยเพื่อเฉลี่ยเป็นโบนัสให้นักเขียนทุกท่านในแอปพลิเคชัน (Pool Joy)

(4) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการตั้งชื่อเรื่อง นามปากกา หรือนามแฝง

บทลงโทษ :

- กระทำผิดครั้งที่ 1 ระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน

- หากการกระทำผิดครบ 2 ครั้ง จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร

(5) มีผลงานหรือใช้รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ภาพโป๊เปลือย รูปภาพสื่อไปทางอนาจาร หรือทางกามารมณ์เกินความเหมาะสมในเนื้อหาเพื่อประกอบการดำเนินเรื่อง รวมไปถึงรูปตัวละคร รูปปก หรือรูปประจำตัวผู้ใช้งาน

บทลงโทษ :

- กระทำผิดครั้งที่ 1 ระงับการเผยแพร่นิยายชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

- กรณีที่มีรูปภาพไม่เหมาะสมจะระงับการเผยแพร่รูปภาพจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

- หากกระทำผิดครบ 3 ครั้ง จะมีการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายทางอีเมล หากไม่ติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร

(6) มีผลงานหรือใช้รูปภาพพาดพิงถึงบุคคลอื่นจนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

บทลงโทษ :

- กระทำผิดครั้งที่ 1 ระงับการเผยแพร่นิยายชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

- กรณีที่มีรูปภาพไม่เหมาะสมจะระงับการเผยแพร่รูปภาพจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

- หากกระทำผิดครบ 2 ครั้ง จะมีการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายทางอีเมล หากไม่ติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร

(7) ตรวจพบว่าบัญชีผู้ใช้ทำผิดกฎการใช้งาน Joylada Live (เสียงและวิดีโอ) ซึ่งอ้างอิงจากหน้า กฎการใช้งาน Joylada Live ข้อใดข้อหนึ่ง

บทลงโทษ :

- กระทำผิดครั้งที่ 1 ระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

- หากการกระทำผิดครบ 3 ครั้ง จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร

- ทั้งนี้บางกรณีการกระทำผิดที่นอกเหนือจากกฎ และ/หรือ เงื่อนไขการใช้งานของจอยลดาการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

2.2 กรณีถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร (ปิดบัญชี) สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการโอนรายได้ที่เกิดจากส่วนที่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกโอนเข้ากองเงินโบนัสยอดจอยเพื่อเฉลี่ยเป็นโบนัสให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่านในแอปพลิเคชัน (Pool Joy) กรณีมีผลงานที่ละเมิดกฎ และ/หรือ เงื่อนไขของจอยลดา ผลงานจะถูกระงับการเผยแพร่ถาวรก่อนระงับบัญชีผู้ใช้ถาวรเป็นลำดับต่อไป

(2) รายได้ในส่วนที่ไม่ได้ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา ที่เกิดขึ้นก่อนถูกแจ้งระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร จะได้รับโอนรอบสุดท้าย (รายได้ที่เกิดระหว่างรอโอนรอบสุดท้ายจะไม่ได้รับการโอน)

(3) ภายหลังจากได้รับรายได้รอบสุดท้าย บริษัทฯ จะระงับการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้นี้ถาวร และระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร (ปิดบัญชี)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และ/หรือเหรียญ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากจอยลดาในทุกกรณี และในกรณีที่นักอ่าน หรือบุคคลภายนอกใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกี่ยวกับผลงานที่ถูกระงับการเผยแพร่ ผู้กระทำผิดจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และหากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ แก่บริษัทฯ ผู้กระทำผิดตกลงที่จะรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เต็มตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง

ทั้งนี้บางกรณีการกระทำผิดที่นอกเหนือจากกฎ และ/หรือ เงื่อนไขการใช้งานของจอยลดาการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

3. ประเภทของผลงาน

3.1 ประเภทผลงาน

นิยาย หนังสือเสียง หรือ ผลงานใด ๆ ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องเป็นผลงานที่ผู้ใช้เขียนหรือสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองและมีสิทธิในการเผยแพร่ และ/หรือ จัดจำหน่ายตามกฎหมายโดยสมบูรณ์เท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดนิยายตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาทิ ถนนสีชมพู (รัก) ทะเลสีเทา (ดราม่า) บ้านหรรษา (ตลก) ดินเเดนมหัศจรรย์ (แฟนตาซี) สถานีอวกาศ (ไซไฟ) เขตอาถรรพ์ (ผี,ลี้ลับ) ลานฆาตกรรม (ฆาตกรรม) ฟีลกู๊ดคาเฟ่ (รู้สึกดี) สำนักพู่กันจีน (นิยายแปลจีน) ซุ้มเล่าเรื่อง (เรื่องเล่า,บทความ) เป็นต้น และผู้ใช้สามารถอัปโหลดผลงานเสียงตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น รายการเพลง สัญญาณวิทยุ ไฟล์เสียง เป็นต้น กรณีที่ผลงานของผู้ใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นเยาวชน หรือขัดต่อกฎหมาย หากบริษัทฯ พบเห็น ผู้ใช้จะถูกแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขผลงาน และหากพบ

การกระทำผิดกฎครบจำนวนที่กำหนดตามเงื่อนไขการระงับบัญชีผู้ใช้ ผลงานและบัญชีของผู้ใช้จะถูกระงับการเผยแพร่ถาวร ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ลบ ระงับ หรือ ยกเลิก ผลงานหรือบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้นั้น ๆ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไข และ/หรือ กฎหมายอย่างชัดแจ้ง ดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

3.2 เนื้อหา

ผู้เขียนตกลงและยอมรับว่าผลงานและองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ข้อความ ข้อความส่วนตัว นิยาย โพสต์ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า (“ผลงาน”) ที่อัปโหลดหรือกระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยการควบคุมของบุคคลภายนอก โดยผลงานดังกล่าว ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่ซึ่งผลงานไม่ว่าทั้งหมดที่ผู้ใช้จัดทำขึ้น ผู้ใช้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของผลงานหรือผู้ใช้มีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัปโหลด ใช้ หรือเผยแพร่ผลงานหรือผลงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.3 ภาพประกอบ

ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบนิยายหรือผลงานเสียง (“ภาพประกอบ”) ผู้ใช้นำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพประกอบ และ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพประกอบนั้น ๆ ได้ตามกฎหมาย หรือการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ผู้ใช้นำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้

3.4 องค์ประกอบ

ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง (“องค์ประกอบ”) ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากผู้ใช้นำองค์ประกอบดังกล่าวมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าขององค์ประกอบ จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ผู้ใช้นำองค์ประกอบ ของบุคคลอื่นมาใช้

4. ข้อจำกัดในการอัปโหลดผลงาน

4.1 เนื้อหาของผลงาน

ผู้ใช้ตกลงที่จะ ‘ไม่’ อัปโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม

(2) เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และรวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

(3) พาดพิงบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือสถาบัน รวมถึงสร้างความเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใด ๆ โดยมีเจตนาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือสร้างความแตกแยกในสังคม

(4) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนัยเกินกว่าประชาชน หรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้

(5) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

(6) เนื้อหาที่ใช้คำหยาบทุกประเภท รวมไปถึงคำหยาบที่เกี่ยวกับเพศและอวัยวะเพศ หรือคำที่สุ่มเสี่ยงทางกามารมณ์ ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

(7) ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยทำให้สถิติ หรือ ระบบการแสดงผลผิดไปจากความเป็นจริง ไม่อนุญาตให้ลงเนื้อหาที่มีลักษณะ ทำซ้ำ ปั๊มยอดอ่าน หรือกระทำอื่นใด โดยมีเจตนาทำให้สถิติ หรือ ระบบการแสดงผลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง

(8) หากนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุมาข้างต้น การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

4.2 ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ห้ามนำมาใช้กับผลงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(1) ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของภาพประกอบ ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

(2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

(3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือ โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ

(4) ภาพประกอบที่ปรับแต่งมาจากรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ

(5) ใช้รูปภาพสิ่งอบายมุข หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดประกอบผลงาน แต่อนุโลมให้บางกรณี ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

(6) มีการใช้รูปภาพที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ดูหมิ่น หรือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม

(7) หากนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุมาข้างต้น การพิจารณาความเหมาะสมของรูปภาพจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

4.3 องค์ประกอบอื่น ๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น อัปโหลด โพสต์หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใช้นำองค์ประกอบดังกล่าวมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าขององค์ประกอบ จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ผู้ใช้นำองค์ประกอบดังกล่าวของบุคคลอื่นมาใช้

ทั้งนี้ หากตรวจพบการกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะมีการลงโทษตามเงื่อนไขข้อ 2.1

5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

5.1 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ใช้มีต่อบุคคลใด ๆ

5.2 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิต่าง ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล

5.3 เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากผู้ใช้กระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการของผู้ใช้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับระบบหรือบริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

5.4 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ผลงาน ภาพประกอบ เพลงประกอบของบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

5.5 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

5.6 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

5.7 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

5.8 นักเขียนหรือผู้ใช้รับรองว่าตนมีสิทธิสมบูรณ์ตามกฎหมายในการอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่ และ/หรือจัดจำหน่ายผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ หากตรวจพบการกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะมีการลงโทษตามเงื่อนไขข้อ 2.1

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้เผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้หรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานและปรากฎว่าละเมิดสิทธิหรือสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ผู้ใช้กระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่าผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้และผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงผลงานนั้น ๆ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น

6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงการที่ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งผู้ใช้ตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าผู้ใช้ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

6.5 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

6.6 หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของผู้ใช้ เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ผู้ใช้ยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือ การที่ผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือ การกระทำใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้ (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของผู้ใช้

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ผู้ใช้รับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อผลงาน การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ผู้ใช้รับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้ผลงานการโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือ

แอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

ส่วนประกอบทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯที่จัดทำหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยบริษัทฯ เช่น ผลงาน เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่น ๆ อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายอื่นอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ นักเขียน นักไลฟ์ ดีเจ และ ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้บริษัทฯเผยแพร่ ผลงาน เนื้อหา นิยาย ผลงานเสียง ภาพประกอบ กิจกรรม การแข่งขัน และองค์ประกอบใดๆ ของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ใช้จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในผลงานใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานของผู้ใช้ ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ทำการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งผลงานที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นหากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ผู้ใช้เห็นด้วยว่าผู้ใช้ไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจากการดาวน์โหลดผลงานนั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงผู้ใช้ไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและ/หรือเจ้าของผลงานนั้น ๆ บริษัทฯ ไม่อนุญาตผู้ใช้ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

10. การส่งเสริมการขาย

นักเขียนหรือผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน โดยให้สิทธิการใช้งานทั่วโลกแบบไม่ผูกขาด

ไม่มีข้อจำกัด สามารถถ่ายโอนเปลี่ยนมือได้ มอบสิทธิต่อได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดแก่บริษัทฯ ในการโฮสต์ ทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้งาน ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะในผลงาน ข้อความ รูปภาพ ชื่อผลงาน ชื่อนักเขียนหรือผู้ใช้ เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญาของนักเขียนหรือผู้ใช้บางส่วน อาทิ ชื่อ เครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้า โลโก้ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดและส่งเสริมการขายในเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบและสื่อชนิดใดก็ตาม โดยสิทธินี้จะยังมีผลบังคับใช้อยู่แม้ว่านักเขียนหรือผู้ใช้จะหยุดใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ นักเขียนหรือผู้ใช้จะยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน โดยบริษัทฯ ตกลงไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดของท่านไป ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือจำหน่ายให้แก่บุคคลและ/หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง

11. การละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ใช้รับรองว่าผลงานของผู้ใช้มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า ผลงานหรือสินค้าของผู้ใช้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้จะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ใช้ตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

12. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของผู้ใช้ (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้ได้ละเมิด หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

13. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้หรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ผู้ใช้ให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ผู้ใช้ควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับผู้ใช้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้เอง

14. เงื่อนไขสำหรับระบบเติมเหรียญ

14.1 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเหรียญผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเหรียญให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

14.2 ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้ที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

14.3 ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้ยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้บัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ของผู้อื่น ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้เองทุกประการโดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

14.4 ในกรณีที่ผู้ใช้ทำรายการเติมเหรียญผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้ตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และผู้ใช้ต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเหรียญหรือเติมเงินก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ผู้ใช้ทำรายการ

14.5 สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

14.6 กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ

14.7 กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเติมเหรียญ การใช้บัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน เช่น กรอกรหัสผิด หรือ มูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน หรือ มีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเหรียญหรือเติมเงินของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง เว้นแต่

การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่ 02-187-2666

14.8 ผู้ใช้ตกลงและยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน หรือ ค่าบริการการเติมเหรียญ ตามอัตราที่บริษัทฯ หรือ

ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

14.9 ท่านสามารถตรวจสอบรายการ และ/หรือ จำนวนเงินหรือรายการของการใช้บริการของท่านเองได้ตลอดเวลาที่หน้า ‘นิยายของฉัน’ ในแอปพลิเคชันจอยลดา หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดไว้

14.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

15. เงื่อนไขอื่น ๆ

15.1 การที่ผู้ใช้เข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

15.2 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

อ่านรายละเอียด กฎการลงเนื้อหานิยายทั่วไป

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการติดเหรียญ

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการรับรายได้จากกิฟต์

อ่านรายละเอียด กฎการใช้งานจอยไลฟ์

อ่านรายละเอียด YouTube Terms Of Services และ Google Privacy policy

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.