เงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้

ในการเขียนนิยายหรือสร้างสรรค์งานวรรณกรรมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.joylada.com หรือแอปพลิเคชัน Joylada (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน” หรือ “จอยลดา”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี ยู” หรือ “ทีมงาน”) ท่านในฐานะนักเขียนยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของจอยลดา และยอมรับเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้ดังต่อไปนี้

1. ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นนักเขียนเพื่อรับรายได้

2. นิยายที่กำหนดเหรียญหรือแคนดี้นั้นจะต้องเป็นนิยายที่มีจำนวนตอนอย่างน้อย 6 ตอน โดยเริ่มกำหนดได้ตั้งแต่ตอนที่ 6 เป็นต้นไป (กำหนดเหรียญได้เฉพาะตอนที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น)

3. ไม่สามารถลบหรือซ่อนนิยายที่กำหนดเหรียญหรือแคนดี้ไปแล้ว

4. นิยายแต่ละตอนที่กำหนดเหรียญหรือแคนดี้ต้องมีเนื้อหาไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดดังต่อไปนี้

Joy Chat จะต้องมีความยาวในแต่ละตอนไม่น้อยกว่า 250 จอยขึ้นไป (1 จอย = 1 ข้อความกดส่ง)

Joy Story จะต้องมีความยาวในแต่ละตอนตั้งแต่ 550 จอยขึ้นไป คือ มีตัวอักษรเกิน 4,400 ตัวอักษรขึ้นไป (1 จอย = 8 ตัวอักษร, 1 จอย = 1 รูปภาพ)

5. ท่านจะไม่ใช้รูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในการประกอบนิยาย

6. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านกำหนดเหรียญหรือแคนดี้ในนิยายประเภทแฟนฟิค (นิยายแฟนฟิค หมายถึง นิยายที่ใช้ชื่อและ/หรือรูปภาพ เช่น ภาพถ่าย ภาพเสมือนจริง ภาพวาดที่คนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสร้างสรรค์ขึ้น (Fan Art) ซึ่งแสดงและ/หรือสื่อถึงบุคคลสาธารณะ เช่น นักแสดง นักร้อง ศิลปิน รวมไปถึงตัวละครอันมีลิขสิทธิ์) ทั้งนี้ จะต้องไม่ติดป้าย (Tag) คำค้นหา โดยใช้ชื่อจริง หรือชื่อเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มแฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งคนใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด เป็นต้น

7. การกำหนดเหรียญหรือแคนดี้ ท่านสามารถเลือกกำหนดเฉพาะบางตอนของนิยายได้ นอกจากนี้ การกำหนดดังกล่าว ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาในการเลือกรับเฉพาะเหรียญได้ภายใน 1-7 วัน หลังจากนั้นท่านสามารถกำหนดเลือกรับได้ทั้งเหรียญและแคนดี้ (เว้นแต่การกำหนดเหรียญใน 5 ตอนแรกของนิยายแต่ละเรื่อง) ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้ของท่านมียอดอ่านทุกเรื่องรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 100 ล้านจอยขึ้นไป (นักเขียนป็อปจอย) ท่านสามารถกำหนดเลือกรับเฉพาะเหรียญได้ทันที

8. การคำนวณรายได้

ท่านรับทราบ ยอมรับและเข้าใจดีว่า

รายได้จากเหรียญ ทุกๆ 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่าเท่ากับ 1 บาท (100 เหรียญ : 1 บาท) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 70% จอยลดาจะได้รับ 30% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

รายได้จากแคนดี้ นักเขียนจะได้รับเป็นโบนัสพิเศษ ซึ่งคำนวณจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาหารด้วยจำนวนแคนดี้ทั้งหมดที่มีผู้ปลดล็อกนิยายในวันนั้น และคูณจำนวนแคนดี้ที่นักเขียนได้รับจากการปลดล็อกตอนนิยายในวันดังกล่าว

รายได้จากกิฟต์ที่นิยายและหน้าโปรไฟล์ ทุกๆ 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่าเท่ากับ 1 บาท (100 เหรียญ : 1 บาท) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 90% จอยลดาจะได้รับ 10% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

รายได้จากยอดจอย (Pool Joy) นักเขียนจะได้รับเป็นโบนัสพิเศษจากจำนวนผู้เข้าอ่านนิยาย ซึ่งคำนวณจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาหารด้วยจำนวนจอยทั้งหมดของทุกเรื่องในแอปพลิเคชันที่มีผู้อ่านในวันนั้น และคูณจำนวนยอดจอยที่นักเขียนได้รับจากนิยายในวันดังกล่าว

หมายเหตุ : วันที่ 1 มกราคม เวลา 00.00 น. ของทุกปี รายได้รวมของยอดจอย (Pool Joy) และ ยอดหัวใจ (Pool Heart) จะหมดอายุ และถูกหักออกจากรายได้ของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานเข้าข่ายเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มียอดค้างโอนสะสมจากยอดจอย และยอดหัวใจ รวมกันไม่ถึง 50 บาท (ตัดการนับยอดรวมในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 น.)

2. ไม่เคยได้รับโอนในปีนั้นๆ และยอดไม่ถึงเกณฑ์ได้รับโอนในเดือนมกราคมปีถัดไป)

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถขอโอนรายได้ในส่วนนี้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ยินยอมให้บริษัทหักค่าธรรมเนียมการโอน 8 บาท

2. ต้องมียอดรายได้ค้างโอนก่อนหักค่าธรรมเนียม (รวมทุกประเภทของรายได้) อย่างน้อย 20 บาท

วิธีแจ้งความประสงค์

- หากเคยลงทะเบียนนักเขียนแล้ว ให้เข้าไปกดแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://www.joylada.com/writer/register/pooljoy

- หากไม่เคยลงทะเบียนนักเขียน

 1. ให้ลงทะเบียนนักเขียนก่อนที่ https://www.joylada.com/writer/register/edit

 2. แจ้งความประสงค์ในเว็บไซต์ https://www.joylada.com/writer/register/pooljoy

นักเขียนจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อได้รับโอนรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป การแจ้ง 1 ครั้งมีผลแค่ 1 ปี สำหรับปีต่อๆ ไปจะต้องแจ้งใหม่ทุกครั้ง

การโอนรายได้จากนิยาย

1. รายได้ (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการโอนก่อน) โดยจะทำการโอนรายได้ดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีรายได้เกิน 100 (หนึ่งร้อย) บาท ขึ้นไป และได้ทำการลงทะเบียนรับรายได้, ยืนยันตัวตน, ส่งเอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของบริษัทฯแล้ว

2. การโอนรายได้จะโอนรวมรายได้ทุกแบบ ทั้งรายได้จากยอดจอย, เหรียญ, แคนดี้, กิฟต์ และโบนัสจากกิจกรรมต่างๆ ของจอยลดา (มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 8 (แปด) บาท)

3. หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดในการลงทะเบียนรับรายได้เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถโอนเงินได้ จะมีค่าบริการการโอนเงินครั้งถัดไป จำนวน 20 บาท

4. หากมีรายได้มากกว่า 1,000 (หนึ่งพัน) บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 5 จากรายได้ที่ผู้ใช้งานได้รับ โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้)

5. หากรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

9. การระงับการเผยแพร่นิยายที่กำหนดเหรียญ

หากบริษัทฯ ตรวจพบนิยายเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กำหนดเหรียญละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของจอยลดา หรือเงื่อนไขกำหนดเหรียญและแคนดี้ หรือกฎการลงเนื้อหา เป็นต้น บริษัทฯ จะทำการระงับการเผยแพร่นิยาย หรือระงับบัญชีผู้ใช้ของนักเขียน ดังนี้

การระงับการเผยแพร่นิยายชั่วคราว

นิยายเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าอ่านได้ชั่วคราวจนกว่านักเขียนจะมีการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องตามกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา

วิธีแก้ไข : นักเขียนมีเวลาติดต่อกลับเพื่อแก้ไขภายใน 365 วัน

สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ : ระงับการโอนรายได้ของบัญชีนี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะถูกระงับการเผยแพร่

9.1 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีถูกระงับการเผยแพร่

9.2.1. เมื่อถูกระงับการเผยแพร่นิยาย นิยายเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึงได้ และนักเขียนจะได้รับแจ้งทางอีเมล เพื่อติดต่อกลับทางทีมงานในการดำเนินการแก้ไข

9.2.2. นักเขียนดำเนินการแก้ไขเนื้อหาที่มีการละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดาให้ถูกต้องและแจ้งกลับมาทางอีเมลเพื่อขอเผยแพร่นิยายเรื่องดังกล่าว ภายใน 365 วัน

9.2.3. บริษัทฯ ตรวจสอบนิยายเรื่องดังกล่าว หากแก้ไขเรียบร้อย บริษัทฯ จะนำนิยายกลับมาเผยแพร่ตามปกติเว้นแต่กรณีที่พบว่ายังมีการละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา นิยายเรื่องดังกล่าวจะยังถูกระงับการเผยแพร่ และนักเขียนจะได้รับแจ้งทางอีเมลเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 9.2.2

*เมื่อมีนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกระงับการเผยแพร่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการโอนรายได้จากสถานะปกติไปเป็นระงับการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้นั้นจนกว่าจะไม่มีนิยายเรื่องใดที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะถูกระงับการเผยแพร่

9.2 กรณีที่มีการติดต่อแก้ไขกลับมาภายใน 365 วัน

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่นิยายเรื่องดังกล่าวตามปกติ

สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ : ปกติ

กรณีบริษัทฯ ตรวจพบว่ายังมีปรากฏเนื้อหาที่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา บริษัทฯ จะติดต่อไปยังนักเขียนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป (ระยะเวลาการแก้ไขภายใน 365 วันนับจากการติดต่อกลับครั้งสุดท้ายของนักเขียน)

สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ : ระงับการโอนรายได้ของบัญชีนี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะถูกระงับการเผยแพร่

9.3 กรณีที่ไม่มีการติดต่อกลับมาแก้ไขภายใน 365 วัน

บัญชีผู้ใช้ และนิยายเรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่สถานะเตรียมถูกระงับการเผยแพร่นิยาย และบัญชีผู้ใช้ถาวร

ทั้งนี้ นักเขียนจะได้รับอีเมลเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้รับทราบถึงสถานะ โดยนักเขียนจะต้องติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน ภายหลังจากได้รับอีเมล หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการเผยแพร่นิยาย และบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวถาวร

- การระงับการเผยแพร่นิยายถาวร หมายถึง การไม่สามารถเข้าถึงนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้อีกต่อไป โดยนักเขียนจะไม่สามารถแก้ไขนิยายได้ และบัญชีผู้ใช้ของนักเขียนจะถูกระงับการใช้งานถาวรในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่ถูกระงับการเผยแพร่นิยายถาวร

- การระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร หมายถึง เจ้าของบัญชีจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีนั้นได้อีกต่อไป และจะระงับการโอนรายได้ของบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้มีนิยายเรื่องอื่นใดที่กำหนดเหรียญไว้ และไม่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา นิยายเรื่องนั้นๆ จะถูกปิดการขายเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เคยปลดเหรียญแล้วสามารถเข้าอ่านได้เฉพาะตอนฟรี และตอนที่เคยปลดเหรียญแล้ว แต่ไม่สามารถปลดเหรียญเพิ่มได้

กรณีถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร (ปิดบัญชี) สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการโอนรายได้ที่เกิดจากส่วนที่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกโอนเข้ากองเงินโบนัสยอดจอยเพื่อเฉลี่ยเป็นโบนัสให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่านในแอปพลิเคชัน (Pool Joy) กรณีมีผลงานที่ละเมิดกฎ และ/หรือ เงื่อนไขของจอยลดา ผลงานจะถูกระงับการเผยแพร่ถาวรก่อนระงับบัญชีผู้ใช้ถาวรเป็นลำดับต่อไป

(2) รายได้ในส่วนที่ไม่ได้ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา ที่เกิดขึ้นก่อนถูกแจ้งระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร จะได้รับโอนรอบสุดท้าย (รายได้ที่เกิดระหว่างรอโอนรอบสุดท้ายจะไม่ได้รับการโอน)

(3) ภายหลังจากได้รับรายได้รอบสุดท้าย บริษัทฯ จะระงับการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้นี้ถาวร และระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร (ปิดบัญชี)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และ/หรือเหรียญ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากจอยลดาในทุกกรณี และในกรณีที่นักอ่าน หรือบุคคลภายนอกใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกี่ยวกับผลงานที่ถูกระงับการเผยแพร่ ผู้กระทำผิดจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และหากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ แก่บริษัทฯ ผู้กระทำผิดตกลงที่จะรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เต็มตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้บางกรณีการกระทำผิดที่นอกเหนือจากกฎ และ/หรือ เงื่อนไขการใช้งานของจอยลดาการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

ดูกรณีอื่นที่เป็นเหตุให้มีการระงับการเผยแพร่นิยาย และระงับบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของจอยลดา

10. งานเขียนหรือนิยายที่กำหนดเหรียญและแคนดี้

10.1 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

10.2 ท่านจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานด้วย เช่น รูปภาพ ภาพวาด ดนตรี เพลง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นำมาใช้ประกอบในผลงานหรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

10.3 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ท่านดำเนินการอัปโหลด เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยให้แก่บริษัทฯ ทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

10.4 กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า การดำเนินการภายใต้บัญชีของผู้ใช้ มีการดำเนินการที่ขัด ละเมิด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการกำหนดเหรียญและแคนดี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ ยกเลิก หรือถอดการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องชดเชยหรือรับผิดชอบในค่าเสียหายใด ๆ รวมถึงท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ ได้

10.5 ท่านจะได้รายได้จากการกำหนดเหรียญและแคนดี้ โดยเงื่อนไขและวิธีการจ่ายรายได้จะเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งรายได้ให้แก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะส่งข้อมูลไปยังช่องทางที่ปรากฏภายในแอปพลิเคชัน หรือช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

10.6 กรณีที่ท่านอัปโหลดผลงานหรือนิยายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ราคา รายละเอียด หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานหรือนิยาย ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายจากการเรียกร้องสิทธิถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของผู้ใช้ที่ชำระเงินสำหรับผลงานหรือนิยายของท่าน

10.7 ท่านตกลงและยอมรับว่าการยกเลิก ถอด หรือระงับการจำหน่ายผลงานหรือนิยายผ่านช่องทางของบริษัทฯจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ใช้รายอื่นที่ชำระเงินสำหรับผลงานหรือนิยายของท่านไปแล้ว หากมีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.