เงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้

ในการเขียนนิยายหรือสร้างสรรค์งานวรรณกรรมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.joylada.com หรือแอปพลิเคชัน Joylada (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน” หรือ “จอยลดา”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี ยู” หรือ “ทีมงาน”) ท่านในฐานะนักเขียนยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของจอยลดา และยอมรับเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้ดังต่อไปนี้

1. ท่านจะต้องลงทะเบียนรับรายได้เพื่อรับรายได้ที่เกิดขึ้นในจอยลดา https://www.joylada.com/writer/register/edit

2. นิยายที่กำหนดเหรียญหรือแคนดี้นั้นจะต้องเป็นนิยายที่มีจำนวนตอนอย่างน้อย 6 ตอน โดยเริ่มกำหนดได้ตั้งแต่ตอนที่ 6 เป็นต้นไป (กำหนดเหรียญได้เฉพาะตอนที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น)

3. ไม่สามารถลบหรือซ่อนนิยายที่กำหนดเหรียญหรือแคนดี้ไปแล้ว

4. นิยายแต่ละตอนที่กำหนดเหรียญหรือแคนดี้ต้องมีเนื้อหาไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดดังต่อไปนี้

Joy Chat จะต้องมีความยาวในแต่ละตอนไม่น้อยกว่า 250 จอยขึ้นไป (1 จอย = 1 ข้อความกดส่ง)

Joy Story จะต้องมีความยาวในแต่ละตอนตั้งแต่ 550 จอยขึ้นไป คือ มีตัวอักษรเกิน 4,400 ตัวอักษรขึ้นไป (1 จอย = 8 ตัวอักษร, 1 จอย = 1 รูปภาพ)

5. ท่านจะไม่ใช้รูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในการประกอบนิยาย

6. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านกำหนดเหรียญหรือแคนดี้ในนิยายประเภทแฟนฟิค (นิยายแฟนฟิค หมายถึง นิยายที่ใช้ชื่อและ/หรือรูปภาพ เช่น ภาพถ่าย ภาพเสมือนจริง ภาพวาดที่คนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสร้างสรรค์ขึ้น (Fan Art) ซึ่งแสดงและ/หรือสื่อถึงบุคคลสาธารณะ เช่น นักแสดง นักร้อง ศิลปิน รวมไปถึงตัวละครอันมีลิขสิทธิ์) ทั้งนี้ จะต้องไม่ติดป้าย (Tag) คำค้นหา ซึ่งเป็นชื่อจริง หรือชื่อเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มแฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งคนใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด เป็นต้น ยกเว้นศิลปิน บุคคล หรือตัวละครอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากตัวศิลปิน หรือค่ายต้นสังกัด

7. การกำหนดเหรียญหรือแคนดี้ ท่านสามารถเลือกกำหนดเฉพาะบางตอนของนิยายได้ นอกจากนี้ การกำหนดดังกล่าว ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาในการเลือกรับเฉพาะเหรียญได้ภายใน 1-7 วัน หลังจากนั้นท่านสามารถกำหนดเลือกรับได้ทั้งเหรียญและแคนดี้ (เว้นแต่การกำหนดเหรียญใน 5 ตอนแรกของนิยายแต่ละเรื่อง) ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้ของท่านมียอดอ่านทุกเรื่องรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 100 ล้านจอยขึ้นไป (นักเขียนป็อปจอย) ท่านสามารถกำหนดเลือกรับเฉพาะเหรียญได้ทันที

8. การคำนวณรายได้

ท่านรับทราบ ยอมรับและเข้าใจดีว่า

รายได้จากเหรียญ ทุกๆ 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่าเท่ากับ 1 บาท (100 เหรียญ : 1 บาท) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 70% จอยลดาจะได้รับ 30% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

รายได้จากแคนดี้ นักเขียนจะได้รับเป็นโบนัสพิเศษ ซึ่งคำนวณจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาหารด้วยจำนวนแคนดี้ทั้งหมดที่มีผู้ปลดล็อกนิยายในวันนั้น และคูณจำนวนแคนดี้ที่นักเขียนได้รับจากการปลดล็อกตอนนิยายในวันดังกล่าว

รายได้จากกิฟต์ที่นิยาย ทุกๆ 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่าเท่ากับ 1 บาท (100 เหรียญ : 1 บาท) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 90% จอยลดาจะได้รับ 10% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

รายได้จากกิฟต์ที่หน้าโปรไฟล์ ทุกๆ 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่าเท่ากับ 1 บาท (100 เหรียญ : 1 บาท) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% ผู้ใช้งานจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 70% จอยลดาจะได้รับ 30% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

รายได้จากยอดจอย (Pool Joy) นักเขียนจะได้รับเป็นโบนัสพิเศษจากจำนวนผู้เข้าอ่านนิยาย ซึ่งคำนวณจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาหารด้วยจำนวนจอยทั้งหมดของทุกเรื่องในแอปพลิเคชันที่มีผู้อ่านในวันนั้น และคูณจำนวนยอดจอยที่นักเขียนได้รับจากนิยายในวันดังกล่าว

หมายเหตุ : ยอดรายได้ Pool รวมทั้งปีจากยอดจอย (Pool Joy) และ ยอดหัวใจ (Pool Heart) ที่ยังไม่ได้โอนไปยังผู้ใช้งาน จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม เวลา 00.00 น. ของทุกปี หากเข้าเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. มียอดค้างโอนสะสมจากยอดจอย และ/หรือ ยอดหัวใจ รวมกันไม่ถึง 50 บาท (ตัดการนับยอดรวมในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 น.) สามารถตรวจสอบยอดทั้งสองประเภทได้ที่แอปพลิเคชันจอยลดา โดยเข้าหน้ารายงานสถิติในช่องรายงานยอดจอย และยอดหัวใจ

2. ไม่เคยได้รับโอนรายได้ในปีนั้น ๆ

ทั้งนี้รายได้จากยอดจอย (Pool Joy) และ ยอดหัวใจ (Pool Heart) ที่จะหมดอายุ จะถูกโอนให้ผู้ใช้งานในรอบการโอนเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หลังหักค่าธรรมเนียมการโอน 8 บาท โดยมีเงื่อนไขการโอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนรับรายได้กับจอยลดาให้แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติก่อน 31 ธันวาคมของแต่ละปีเท่านั้นจึงจะได้รับโอน (หากเคยลงทะเบียนรับรายได้แล้วไม่ต้องลงซ้ำ หากยังไม่ลงทะเบียนรับรายได้ สามารถลงได้ที่ https://www.joylada.com/writer/register/edit)

2. ต้องมียอดรายได้ค้างโอนก่อนหักค่าธรรมเนียม (รวมทุกประเภทของรายได้) อย่างน้อย 20 บาท โดยยอดรายได้สะสมรวมทั้งหมดที่จะทำการโอนต้องอยู่ในระหว่าง 20-50 บาท (กรณีรายได้สะสมมากกว่า 50 บาทขึ้นไป จะต้องสะสมต่อจนถึง 100 บาท จึงจะได้รับการโอนรายได้)

กรณีที่ผู้ใช้งานมียอดรายได้ Pool จากยอดจอย (Pool Joy) และ ยอดหัวใจ (Pool Heart) ที่เข้าเกณฑ์รายได้จากยอด Pool หมดอายุ แต่ไม่ทำตามเงื่อนไขการโอน รายได้ในส่วนนี้จะถูกหักออกจากรายได้ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ

กรณีลงทะเบียนรับรายได้แล้วยังไม่ผ่านภายในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี รายได้จากยอดจอย และ/หรือ ยอดหัวใจ จะถูกหักออกเช่นกัน แต่ทั้งนี้รายได้สะสมอื่นๆ นอกเหนือจากยอดจอย และ/หรือ ยอดหัวใจ จะยังคงอยู่ ผู้ใช้งานสามารถสะสมรายได้ให้ถึง 100 บาท เพื่อเข้าเกณฑ์การได้รับโอนรายได้ตามปกติได้

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายได้จากหน้ารายงานการโอนเงินบนเว็บไซต์ เข้าที่เกี่ยวกับ รายงานการโอนเงิน โดยตรวจสอบยอดที่ถูกหักในเดือนธันวาคมของแต่ละปี

ตัวอย่างที่ 1 น้องจอยได้รับรายได้จากยอดจอยและยอดหัวใจ รวมทั้งปีได้ 25 บาท และไม่เคยได้รับการโอนเงินมาก่อนในปี 2566 จึงเข้าเกณฑ์ยอดรายได้จาก Pool หมดอายุของปี 2566 ถ้าน้องจอยลงทะเบียนรับรายได้เรียบร้อยแล้ว น้องจอยจะได้รับเงินจำนวน 17 บาท ในรอบโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ (มีการหักค่าธรรมเนียมการโอน 8 บาท)

ตัวอย่างที่ 2 พี่ธัญญ่าได้รับรายได้จากยอดจอยและยอดหัวใจ รวมทั้งปีได้ 30 บาท แต่เคยได้รับการโอนเงินในปี 2566 แล้ว 1 ครั้ง พี่ธัญญ่าจึงไม่เข้าเกณฑ์ยอดรายได้จาก Pool หมดอายุของปี 2566 รายได้จะสะสมต่อในปีถัดไปโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างที่ 3 พี่บี๊บได้รับรายได้จากยอดจอยและยอดหัวใจ รวมทั้งปีได้ 40 บาท และไม่เคยได้รับการโอนเงินมาก่อนในปี 2566 จึงเข้าเกณฑ์ยอดรายได้จาก Pool หมดอายุของปี 2566 แต่พี่บี๊บไม่ได้ลงทะเบียนรับรายได้เอาไว้ ยอดรายได้จาก Pool จะถูกหักออกจากรายได้ของพี่บี๊บ และเริ่มสะสมใหม่ในปี 2567 แต่รายได้ที่เกิดจากเหรียญ หรือกิฟต์จะยังคงอยู่เช่นเดิม

ตัวอย่างที่ 4 น้องจอยได้รับรายได้จากยอดจอยและยอดหัวใจ รวมทั้งปีได้ 15 บาท และมีรายได้จากยอดกิฟต์ 20 บาท โดยลงทะเบียนรับรายได้เรียบร้อยแล้ว น้องจอยจึงไม่เข้าเกณฑ์ยอดรายได้จาก Pool หมดอายุของปี 2566 น้องจอยจะได้รับเงินจำนวน 27 บาท ในรอบโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ปี 2567 (มีการหักค่าธรรมเนียมการโอน 8 บาท)

ตัวอย่างที่ 5 พี่ธัญญ่าได้รับรายได้จากยอดจอยและยอดหัวใจ รวมทั้งปีได้ 30 บาท และมีรายได้จากยอดกิฟต์ไลฟ์ 30 บาท ไม่เคยได้รับการโอนเงินมาก่อนในปี 2566 โดยลงทะเบียนรับรายได้เรียบร้อยแล้ว พี่ธัญญ่าจะมีรายได้สะสมรวม 60 บาท จึงไม่เข้าเกณฑ์ยอดรายได้จาก Pool หมดอายุของปี 2566 และต้องสะสมรายได้ต่อจนกว่าจะครบ 100 บาท จึงจะได้รับการโอนรายได้ในรอบการโอนตามปกติ

การโอนรายได้จากนิยาย

1. รายได้ (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการโอนก่อน) โดยจะทำการโอนรายได้ดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีรายได้เกิน 100 (หนึ่งร้อย) บาท ขึ้นไป และได้ทำการลงทะเบียนรับรายได้, ยืนยันตัวตน, ส่งเอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของบริษัทฯแล้ว

2. การโอนรายได้จะโอนรวมรายได้ทุกแบบ ทั้งรายได้จากยอดจอย, เหรียญ, แคนดี้, กิฟต์ และโบนัสจากกิจกรรมต่างๆ ของจอยลดา (มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 8 (แปด) บาท)

3. หากมีรายได้มากกว่า 1,000 (หนึ่งพัน) บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 5 จากรายได้ที่ผู้ใช้งานได้รับ โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้)

4. หากรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

9. การระงับการเผยแพร่นิยายที่กำหนดเหรียญ

หากบริษัทฯ ตรวจพบนิยายเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กำหนดเหรียญละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของจอยลดา หรือเงื่อนไขกำหนดเหรียญและแคนดี้ หรือกฎการลงเนื้อหา เป็นต้น บริษัทฯ จะทำการระงับการเผยแพร่นิยาย หรือระงับบัญชีผู้ใช้ของนักเขียน ดังนี้

การระงับการเผยแพร่นิยายชั่วคราว

นิยายเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าอ่านได้ชั่วคราวจนกว่านักเขียนจะมีการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องตามกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา

วิธีแก้ไข : นักเขียนมีเวลาติดต่อกลับเพื่อแก้ไขภายใน 365 วัน

สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ : ระงับการโอนรายได้ของบัญชีนี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะถูกระงับการเผยแพร่

9.1 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีถูกระงับการเผยแพร่

9.2.1. เมื่อถูกระงับการเผยแพร่นิยาย นิยายเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึงได้ และนักเขียนจะได้รับแจ้งทางอีเมล เพื่อติดต่อกลับทางทีมงานในการดำเนินการแก้ไข

9.2.2. นักเขียนดำเนินการแก้ไขเนื้อหาที่มีการละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดาให้ถูกต้องและแจ้งกลับมาทางอีเมลเพื่อขอเผยแพร่นิยายเรื่องดังกล่าว ภายใน 365 วัน

9.2.3. บริษัทฯ ตรวจสอบนิยายเรื่องดังกล่าว หากแก้ไขเรียบร้อย บริษัทฯ จะนำนิยายกลับมาเผยแพร่ตามปกติเว้นแต่กรณีที่พบว่ายังมีการละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา นิยายเรื่องดังกล่าวจะยังถูกระงับการเผยแพร่ และนักเขียนจะได้รับแจ้งทางอีเมลเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 9.2.2

*เมื่อมีนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกระงับการเผยแพร่ จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการโอนรายได้จากสถานะปกติไปเป็นระงับการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้นั้นจนกว่าจะไม่มีนิยายเรื่องใดที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะถูกระงับการเผยแพร่

9.2 กรณีที่นักเขียนมีการติดต่อแก้ไขกลับมาภายใน 365 วัน

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่นิยายเรื่องดังกล่าวตามปกติ

สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ : ปกติ

กรณีบริษัทฯ ตรวจพบว่ายังมีปรากฏเนื้อหาที่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา บริษัทฯ จะติดต่อไปยังนักเขียนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป (ระยะเวลาการแก้ไขภายใน 365 วันนับจากการติดต่อกลับครั้งสุดท้ายของนักเขียน)

สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ : ระงับการโอนรายได้ของบัญชีนี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะถูกระงับการเผยแพร่

9.3 กรณีที่นักเขียนไม่มีการติดต่อแก้ไขกลับมาภายใน 365 วัน

บัญชีผู้ใช้ และนิยายเรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่สถานะเตรียมถูกระงับการเผยแพร่นิยาย และบัญชีผู้ใช้ถาวร

ทั้งนี้ นักเขียนจะได้รับอีเมลเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้รับทราบถึงสถานะ โดยนักเขียนจะต้องติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน ภายหลังจากได้รับอีเมล หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการเผยแพร่นิยาย และบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวถาวร

- การระงับการเผยแพร่นิยายถาวร หมายถึง การไม่สามารถเข้าถึงนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้อีกต่อไป โดยนักเขียนจะไม่สามารถแก้ไขนิยายได้ และบัญชีผู้ใช้ของนักเขียนจะถูกระงับการใช้งานถาวรในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่ถูกระงับการเผยแพร่นิยายถาวร

- การระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร หมายถึง เจ้าของบัญชีจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีนั้นได้อีกต่อไป และจะระงับการโอนรายได้ของบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ หากบัญชีผู้ใช้มีนิยายเรื่องอื่นใดที่กำหนดเหรียญไว้ และไม่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา นิยายเรื่องนั้นๆ จะถูกปิดการขายเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เคยปลดเหรียญแล้วสามารถเข้าอ่านได้เฉพาะตอนฟรี และตอนที่เคยปลดเหรียญแล้ว แต่ไม่สามารถปลดเหรียญเพิ่มได้

กรณีถูกระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร (ปิดบัญชี) สถานะการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการโอนรายได้ที่เกิดจากส่วนที่ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกโอนเข้ากองเงินโบนัสยอดจอยเพื่อเฉลี่ยเป็นโบนัสให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่านในแอปพลิเคชัน (Pool Joy) กรณีมีผลงานที่ละเมิดกฎ และ/หรือ เงื่อนไขของจอยลดา ผลงานจะถูกระงับการเผยแพร่ถาวรก่อนระงับบัญชีผู้ใช้ถาวรเป็นลำดับต่อไป

(2) รายได้ในส่วนที่ไม่ได้ละเมิดกฎ และ/หรือเงื่อนไขของจอยลดา ที่เกิดขึ้นก่อนถูกแจ้งระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร จะได้รับโอนรอบสุดท้าย (รายได้ที่เกิดระหว่างรอโอนรอบสุดท้ายจะไม่ได้รับการโอน)

(3) ภายหลังจากได้รับรายได้รอบสุดท้าย บริษัทฯ จะระงับการโอนรายได้ของบัญชีผู้ใช้นี้ถาวร และระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร (ปิดบัญชี)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และ/หรือเหรียญ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากจอยลดาในทุกกรณี และในกรณีที่นักอ่าน หรือบุคคลภายนอกใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกี่ยวกับผลงานที่ถูกระงับการเผยแพร่ ผู้กระทำผิดจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และหากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ แก่บริษัทฯ ผู้กระทำผิดตกลงที่จะรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เต็มตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้บางกรณีการกระทำผิดที่นอกเหนือจากกฎ และ/หรือ เงื่อนไขการใช้งานของจอยลดาการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

ดูกรณีอื่นที่เป็นเหตุให้มีการระงับการเผยแพร่นิยาย และระงับบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ จอยลดา

10. งานเขียนหรือนิยายที่กำหนดเหรียญและแคนดี้

10.1 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในขณะนี้และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

10.2 ท่านจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานด้วย เช่น รูปภาพ ภาพวาด ดนตรี เพลง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นำมาใช้ประกอบในผลงานหรืออัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

10.3 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ท่านดำเนินการอัปโหลด เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยให้แก่บริษัทฯ ทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

10.4 กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า การดำเนินการภายใต้บัญชีของผู้ใช้ มีการดำเนินการที่ขัด ละเมิด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการกำหนดเหรียญและแคนดี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ ยกเลิก หรือถอดการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องชดเชยหรือรับผิดชอบในค่าเสียหายใด ๆ รวมถึงท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ ได้

10.5 ท่านจะได้รายได้จากการกำหนดเหรียญและแคนดี้ โดยเงื่อนไขและวิธีการจ่ายรายได้จะเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งรายได้ให้แก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะส่งข้อมูลไปยังช่องทางที่ปรากฏภายใน แอปพลิเคชัน หรือช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

10.6 กรณีที่ท่านอัปโหลดผลงานหรือนิยายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ราคา รายละเอียด หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานหรือนิยาย ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายจากการเรียกร้องสิทธิถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของผู้ใช้ที่ชำระเงินสำหรับผลงานหรือนิยายของท่าน

10.7 กลงและยอมรับว่าการยกเลิก ถอด หรือระงับการจำหน่ายผลงานหรือนิยายผ่านช่องทางของบริษัทฯจะ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ใช้รายอื่นที่ชำระเงินสำหรับผลงานหรือนิยายของท่านไปแล้ว หากมีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.