coin-info-1
coin-info-2
coin-info-3

เงื่อนไขการกำหนดเหรียญ,แคนดี้

1. ลงทะเบียนเป็นนักเขียนเพื่อรับรายได้

2. นิยายที่กำหนดเหรียญ,แคนดี้ได้เมื่อมีจำนวนตอนอย่างน้อย 6 ตอน เริ่มกำหนดได้ตอนที่ 6 เป็นต้นไป

3. ห้ามลบหรือซ่อนนิยายที่กำหนดเหรียญ,แคนดี้ไปแล้ว

4. ตอนที่กำหนดเหรียญ,แคนดี้ต้องมีเนื้อหาไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

Joy Chat จะต้องมีความยาวเกิน 250 จอยขึ้นไป (1 จอย = 1 ข้อความกดส่ง)

Joy Story จะต้องมีความยาวตั้งแต่ 550 จอยขึ้นไป คือ มีตัวอักษรเกิน 4,400 ตัวอักษรขึ้นไป (1 จอย = 8 ตัวอักษร, 1 จอย = 1 รูปภาพ)

5. ไม่ใช้รูปภาพประกอบนิยายที่ละเมิดลิขสิทธิ์

6. ไม่สามารถกำหนดเหรียญ,แคนดี้ในนิยายแฟนฟิคได้ (คำว่า นิยายแฟนฟิค หมายถึง นิยายที่ใช้ชื่อศิลปินจริงและใช้ชื่อคู่จิ้นเป็นชื่อศิลปินจริง)

7. การกำหนดเหรียญ,แคนดี้ สามารถกำหนดเป็นบางตอนได้และการกำหนดแบบกำหนดเฉพาะเหรียญสามารถกำหนดได้ 1-7 วัน หลังจากนั้นจะเลือกใช้ได้ทั้งเหรียญ,แคนดี้ *ยกเว้นการกำหนดเหรียญใน 5 ตอนแรก

การคำนวณรายได้

รายได้จากเหรียญ ทุก 200 เหรียญ ที่ได้รับ นักเขียนจะได้รับเงิน 1 บาท

รายได้จากแคนดี้ นักเขียนจะได้รับเป็นโบนัสพิเศษ ซึ่งคำนวณจากจำนวนแคนดี้ที่ได้รับทั้งหมด

หมายเหตุ โอนเงินทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะนักเขียนที่มีรายได้เกิน 100 บาท ( มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 8 บาท หากนักเขียนมีรายได้มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ )

หากเป็นนักเขียนป๊อปจอยจะสามารถกำหนดเฉพาะเหรียญได้เลย

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ ต้องเป็นนักเขียนที่มีจำนวนจอยรวมทุกเรื่องตั้งแต่ 100 ล้านจอยขึ้นไป

รายละเอียดการแบนนิยายที่กำหนดเหรียญ

เมื่อมีนิยายที่กำหนดเหรียญละเมิดกฎของจอยลดาหรือเงื่อนไขกำหนดเหรียญ,แคนดี้จะมีขั้นตอนการแบน ดังนี้

นิยายเรื่องดังกล่าวถูกแบน ไม่สามารถเข้าอ่านได้ชั่วคราว

วิธีแก้ไข : นักเขียนมีเวลาติดต่อกลับเพื่อแก้ไขภายใน 90 วัน

สถานะการโอนเงินของ ID นักเขียน : ระงับการโอนเงินของID นี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะแบน

กรณีที่มีการติดต่อกลับมาแก้ไขภายใน 90 วัน

- เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นิยายเรื่องดังกล่าวจะกลับมาเข้าอ่านได้ตามปกติ

สถานะการโอนเงินของ ID นักเขียน : ปกติ

- แต่หากทางทีมงานยังพบว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดกฎของจอยลดาหรือเงื่อนไขกำหนดเหรียญ,แคนดี้อยู่อีก จะติดต่อกลับให้แก้ไขต่อไป ***ระยะเวลา 90 วันนับจากการติดต่อกลับครั้งสุดท้ายของนักเขียน

สถานะการโอนเงินของ ID นักเขียน : ระงับการโอนเงินของID นี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะแบน

กรณีที่ไม่มีการติดต่อกลับมาแก้ไขภายใน 90 วัน

นิยายเรื่องดังกล่าวจะถูกแบนถาวร (ไม่สามารถเข้าอ่านได้อีก) และทีมงานจะโอนเหรียญของเรื่องที่ถูกแบนถาวรคืนให้นักอ่าน ภายใน 90 วัน

สถานะการโอนเงินของ ID นักเขียน : ระงับการโอนเงินของ ID นี้ถาวร

ขั้นตอนการแก้แบนเรื่องที่กำหนดเหรียญ

1. เมื่อถูกแบน เรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าอ่านได้และนักเขียนได้รับแจ้งทางอีเมล

2. นักเขียนเข้าไปแก้ไขตอนที่มีการผิดกฎ และแจ้งอีเมลกลับมาเพื่อปลดแบน ภายใน 90 วัน

3. ทีมงานตรวจสอบนิยายเรื่องดังกล่าว หากแก้ไขเรียบร้อย จะปลดแบนเรื่องดังกล่าว

กรณีที่ยังพบการละเมิดกฎของจอยลดาหรือเงื่อนไขกำหนดเหรียญ,แคนดี้ เรื่องดังกล่าวจะยังถูกแบน และนักเขียนจะได้รับแจ้งอีเมลเพิ่มเติมให้แก้ไข และจะต้องดำเนินการตามข้อ 2

*เมื่อมีนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกแบน จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการโอนเงินของ ID นักเขียน เป็นระงับการโอนเงินของ ID นี้จนกว่าจะไม่มีนิยายที่กำหนดเหรียญอยู่ในสถานะแบนแล้ว

งานเขียนหรือนิยายที่กำหนดเหรียญและแคนดี้

1. ท่านตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/ หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

2. ท่านจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ของผลงานด้วย เช่น รูปภาพ ภาพวาด ดนตรีเพลง หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่นำมาใช้ประกอบในผลงานหรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

3. หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ท่านดำเนินการอัปโหลด เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยให้แก่บริษัทฯ ทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

4. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่า การดำเนินการภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ มีการดำเนินการที่ขัด ละเมิด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการกำหนดเหรียญและแคนดี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ ยกเลิก หรือถอดการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องชดเชยหรือรับผิดชอบในค่าเสียหายใดๆ รวมถึงท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ ได้

5. ท่านจะได้รายได้จากการกำหนดเหรียญและแคนดี้ให้ผลงานของท่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยเงื่อนไขและวิธีการจ่ายรายได้จะเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งรายได้ให้แก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะส่งข้อมูลไปยังช่องทางที่ปรากฎภายในแอปพลิเคชัน หรือช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

6. กรณีที่ท่านอัปโหลดผลงานหรือนิยายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ราคา รายละเอียด หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานหรือนิยาย ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายจากการเรียกร้องสิทธิถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของผู้ใช้ที่ชำระเงินสำหรับผลงานหรือนิยายของท่าน

7. ท่านตกลงและยอมรับว่าการยกเลิก ถอด หรือระงับการจำหน่ายผลงานหรือนิยายผ่านช่องทางของบริษัทฯ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ใช้รายอื่นที่ชำระเงินสำหรับผลงานหรือนิยายของท่านไปแล้ว หากมีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากผู้ใช้รายอื่น ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.