#Daddy [Vkook] (ฟิคสั้น)
: ลืมเรื่องราวร้ายๆที่เคยผ่านมาให้หมด แล้วมาเริ่มต้นใหม่กับแด๊ดนะคะ
Joy View 5M จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง
#Vkook #วีกุก #Minga #Namjin #Bts #Daddy #Yughope
# 1 / 15 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป