I sea you sky | kookv
"พี่เป็นท้องฟ้าของผมเสมอ และพี่ก็เป็นมาตลอดด้วย"
Joy View 39.9K จอย
# ทะเลสีเทา | ถนนสีชมพู
#skyandsea #kookv #namjin #yoonmin #yughope
# 9 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป