detective :)
เรื่องนี้คือเรื่องที่มาจากเรื่องจริง(แค่บางส่วน นอกนั้นจินตนาการล้วนๆ)
Joy View 5K จอย
# ลานฆาตกรรม
# 4 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป