กรค.
Twitter for x1 @girikung | • ทาสซึงอู อูซอก •