เรื่องของ *����* ����������������_���_���.�����.:*����������{��������}