เรื่องของ ��_����������24 ���� ( ��������������� on-site )