เรื่องของ ���������������������������������������������������������������