เรื่องของ �������������������������������������������������[����]�������� ft.���������������������������������������������