เรื่องของ ������� ����������������������������.����