เรื่องของ ��� ������������������������������!! ���