Restart ที่แปลว่า เริ่มต้นใหม่
“เรามาเริ่มต้นใหม่กันไหมแบมๆทิ้งอดีตไว้ข้างหลังสร้างความทรงจำที่ดีๆกว่าเดิมใหม่ “
Joy View 2K จอย
# ทะเลสีเทา