BadgeLevel

Badge Level คืออะไร

Badge Level คือ สัญลักษณ์ที่บอกว่าบัญชีของเพื่อนๆ มีค่าประสบการณ์ในจอยลดามากน้อยแค่ไหน โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ อ่านเก่ง ปั่นเก่ง เปย์เก่ง และเป๋าตุง ยิ่งเพื่อนๆ ใช้งานตามเกณฑ์ต่างๆ ค่าประสบการณ์จะเพิ่มมากขึ้นและทำให้เลเวลสูงขึ้นนั่นเอง


อ่านเก่ง
ปั่นเก่ง
เป๋าตุง
เปย์เก่ง

ค่าประสบการณ์จากการอ่าน มีค่าประสบการณ์ในจอยลดามากน้อยแค่ไหน

Level
ยอดอ่าน