เรื่องของ ���Sing��������������� SN����.�������������� ���rest