เรื่องของ ��������.��������������������������������